انقراض

چرای دام ها: علت اصلی تهدید و انقراض گونه‌ها

u6600T05.jpg

ما در دوران صنعتی زندگی می کنیم. بیشتر ما در محیط زیست غیرطبیعی محصور شده ایم. این احاطه شدن و تعامل مستمر ما با مصنوعات انسانی، باعث شده تا از وابستگی مطلق خود به محیط زیست بزرگتر، غافل باشیم. هر چیزی كه ما لمس می کنیم، احساس می کنیم، بو و یا مزه می‌كنیم در نهایت از مواد اولیه طبیعی ساخته‌ شده‌اند. این تنوع گونه‌های زیستی بوده که شرایط تکامل و بقای بشر را فراهم ساخته است.

اشتراک در RSS - انقراض