فشار خون

حقایقی درباره فشار خون و بهبود آن با گیاهخواری

فشار خون

بيشترين علت مراجعه مردم به پزشك در آمريكا: بالا بودن فشار خون
فشار خون ايده‌آل: 70/110 يا كمتر ( بدون استفاده از دارو)
متوسط فشارخون گياهخواران: 69/112
متوسط فشارخون غيرگياهخوارن: 77/121
---------------
تعريف فشارخون بالا: وقتی می‌گوییم شخصی فشار خون دارد که در شرايط استراحت، عدد بزرگتر (سيستوليك) فشار او همواره بالاي 140 يا عدد كوچكتر (دياستوليك) همواره بالاي 90 باشد.

وقوع فشارخون بالا در گوشتخواران در مقايسه با گياهخواران: تقريبا سه برابر.

اشتراک در RSS - فشار خون