آیدا میرشاهی

پیشگفتار کتاب رهایش حیوانات

پیشگفتار چاپ اول (۱۹۷۵) کتاب دورانساز رهایش حیوانات
نوشته پیتر سینگر (فیلسوف اخلاق استرالیایی)
ترجمه آیدا میرشاهی

اشتراک در RSS - آیدا میرشاهی